Thai Subcon เข้าร่วมประชุมกับ สสว. เรื่องการส่งเสริม SME ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุง

Thai Subcon เข้าร่วมประชุมกับ สสว. เรื่องการส่งเสริม SME ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุง

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ ในหัวข้อ การส่งเสริม SME ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุง โดยครั้งนี้ สสว.ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพัฒนาในอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของไทย รวมไปถึงกลุ่มผู้ผลิตในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินฯและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon) ที่มีหน้าที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันสมาชิกผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงได้สำเร็จ

 
 
โดย ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. เป็นประธานการประชุม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ดำเนินการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ SME ในฐานะผู้ผลิตสินค้า/บริการได้ทราบถึงความต้องการของหน่วยงานผู้ซื้อล่วงหน้า โดยสสว.เห็นว่า อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุง เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่สำหรับ SME ในอุตสาหกรรมเดิมที่ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจจากการได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด ทั้งนี้การจัดทำแผนงานการส่งเสริม SME ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา SME ของไทยต่อไป โดยเป็นแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566-2570)
 
 
คลัสเตอร์การบินฯ ไทยซับคอนและสมาชิก ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วนของภาคผู้ประกอบการ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการคิดวิเคราะห์ นำเสนอแนวคิดเพื่อให้แผนการส่งเสริมสมบูรณ์ในรอบด้าน และช่วยสร้างส่งเสริมผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการบนของไทยให้มากขึ้น โดยได้นำเสนอ Model ที่สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก สสว. กองทัพอากาศ และ TAI ในการเป็น Leader และ User ที่จะให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปศึกษาดูงานจาก TAI ถอดแบบชิ้นงาน แล้วมาผลิตภายใต้การกำกับเรื่องมาตรฐานจากกรมช่างอากาศ Model นี้ทำให้ผปก.ไทย สามารถเข้าไปผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการบินได้ และจะสามารถเข้าสู่กระบวนการขอมาตรฐาน AS9100 เพื่อเป็นใบเบิกทางในการรับงานเชิงพาณิชย์กับบริษัทเอกชนอื่นๆ ได้
 
 
ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถเข้าไปสนับสนุน และส่งมอบการผลิตชิ้นงาน วัสดุอุปกรณ์ทดแทนต่างๆ ให้กับ TAI ได้สำเร็จแล้ว ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นสิ่งที่จะเป็นโอกาสให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วน SME ไทยได้ โดยขอให้ภาครัฐจัดสรรการสนับสนุนในเรื่องของโอกาส ให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปมีส่วนร่วม ศึกษาดูงาน วิจัยและผลิต ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผู้ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
 
 
โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบิน เพื่อให้ผู้ผลิตได้เห็นภาพจริงว่าอุปกรณ์ใดที่ตนจะสามารถช่วยผลิตได้
และร่วมพัฒนาการผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้ SMEs ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงที่ได้รับรองมาตรฐาน และสามารถตอบรับความต้องการ ในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ผลิตไทย Local Content 30% ไทยทำ ไทยใช้ได้
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 
Visitors: 203,799