Thai Subcon & AMR Asia ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2565 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) โดยนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯ และนายวีระชัย ตรีพรเจริญ ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบรางพร้อมกับนายมารุต ศิริโก กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน ITS-AMR Asia

 

ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลและเพื่อประโยชน์แก่สวัสดิการบุคคลของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 3 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด คค. ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานดังกล่าว

ซึ่งภายในงานมีการจัดพิธีพราหมณ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำ ขร. พิธีถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีของหน่วยงานต่าง ๆ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานในพิธีกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางรางได้ทำหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเสนอแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศที่ทำให้ระบบขนส่งทางรางของไทยก้าวหน้า การพัฒนาและกำกับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวมถึงดำเนินการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมระดับประเทศ และภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางรางร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการ การทำงานโดยประสานความร่วมมือในการพัฒนาการขนส่งทางรางตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้เพื่อให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางและทำให้ผู้คนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (อขร.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางราง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางมาแล้วกว่า 3 ปี ทั้งนี้ แม้ในปัจจุบันจะมีบุคลากรจำนวนน้อย (ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 90 คน) แต่เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ ขร. ไปสู่องค์กรกำกับดูแลระบบการขนส่งทางราง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขร. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็นระบบหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และการพัฒนารถไฟความเร็วสูงรวมถึงมีการจัดทำโครงการศึกษาเพื่อเปิดเส้นทางโครงข่ายระบบรางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายระบบรางระหว่างจังหวัด หรือ โครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อพัฒนาให้ระบบขนส่งทางรางสามารถครอบคลุมได้ทุกพื้นที่
และสะดวกทุกการใช้งานต่อประชาชน การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางรางที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จำเป็นต้องมีการจัดทำมาตรฐานระบบขนส่งทางรางไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือด้านบริการ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการใช้บริการ ซึ่งถือว่าภารกิจหลักของ ขร. โดยที่ผ่านกรมฯ ได้มีการจัดทำมาตรฐานต่างๆไปแล้วหลายมาตรฐาน
ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ที่ทาง ขร. เร่งผลักดันอยู่ขณะนี้ นอกจากการจัดทำมาตรฐานระบบขนส่งทางรางแล้วนั้น อีกหนึ่งภารกิจหลักของ ขร. คือ การกำกับติดตามการดำเนินงานด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัยและเป็นการสร้างความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทยอย่างยั่งยืน

 

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,797