สมาคมไทยซับคอนร่วมประชุมการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

Visitors: 172,750