พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

 

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมคงสิทธิ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) โดย พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ TAI ได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย โดยนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม Thai Subcon เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ. สสว.
ดร. วิมลกานต์ โกสุมาศ คณะผู้บริหาร TAI คณะผู้บริหารสมาคม Thai Subcon และบริษัทสมาชิกที่ได้ผลิตงานขายให้ TAI แล้ว เข้าร่วมเป็นศักขีพยานในการเซ็น MOU ในวันนี้ด้วย

 

ทางสมาคมไทยซับคอนมีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ดังนี้

 

1.นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ (นายกสมาคมฯ)

 

2.นาย พัฒนศักดิ์ แสนสมรส (อุปนายกสมาคมฯ)

 

3.นาย สมควร จันทร์แดง (ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์)

 

4.นางสาว เสาวคนธ์ ภุมมาลี (รองประธานคลัสเตอร์)

 

5.นาย วรากร กติกาวงศ์ (กรรมการบริหารสมาคมฯ)
 
6.นาย พรรคพล กีรติภราดร(กรรมการบริหารสมาคมฯ)
 
7.นาย พลิษฐ์ จวนขจรพงศ์ (สมาชิกสมาคมฯ)
 
8.นางสาว ภุมริน ขอศรีสาคร (สมาชิกสมาคมฯ)

 

 

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด นั้นก่อตั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และได้รับการรับรองเป็นหน่วยซ่อมมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมซ่อมอากาศยาน และมีมติที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท ฯ ได้แก่ ให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินกิจการซ่อมบำรุงอากาศยานโดยใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประสงค์จะซื้อหรือจ้างบริษัท ฯ เกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน หรือการซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์ ให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างซ่อมได้ โดยวิธีเจาะจง 

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย คือสมาคมที่ได้รวมกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 400 บริษัท ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ยาง พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงงานบริการบำรุงซ่อมแซมเครื่องจักร โดยสมาชิกสามารถสนับสนุนและผลิตชิ้นส่วนได้เกือบทุกอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้าหลักคืออุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ด้วยนโยบายของสมาคมฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนา หาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และส่งเสริมให้สมาชิกได้ต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเข้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve ตอบรับนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล สมาคมฯ จึงได้ก่อตั้งกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม S-Curve จากสมาชิกขึ้นมา 5 คลัสเตอร์ หนึ่งในนั้นคือ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7)

 

ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TAI ร่วมกับกองทัพอากาศ ที่เชื่อมโยงให้สมาคมไทยซับคอน ให้ได้มีโอกาสพบผู้บริหารและทีมงานของ TAI ได้นำเสนอศักยภาพ และคุณภาพการผลิตของบริษัทสมาชิก จนได้รับการยอมรับจากทาง TAI และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก สสว. กองทัพอากาศ และ TAI ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการไทย อาทิเช่น (1) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของ TAI ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน 2 จ. ลพบุรี และที่อำเภอตาคลี จ. นครสวรรค์ (2) ทำโครงการโดรนต้นแบบให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสที่จะผลิตชิ้นส่วนโดรนให้กับกองทัพอากาศ (3)ให้ผู้ประกอบการได้ร่วมวิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ภาคพื้น โดยคนไทย 100% สำหรับใช้ในศูนย์ซ่อมอากาศยานของ TAI (4) นำชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในศูนย์ซ่อมอากาศยานมาจัดแสดงหาผู้ผลิตภายในประเทศไทยในงานแสดงสินค้า Subcon Thailand 2020 เป็นต้น 

ความร่วมมือระหว่าง TAI และ Thai Subcon ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็นMOU ฉบับนี้เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้มีกำลัง มีเทคโนโลยี การผลิตเครื่องบิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานที่เข้มแข็ง โดยคนไทยเพื่อคนไทย ลดการนำเข้า ลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบต่อไป

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

https://allaround-tech.com/4490/

https://www.springnews.co.th/pr/807668

https://www.thansettakij.com/content/social_biz/475299

https://www.komchadluek.net/news/pr/463425

https://www.nationweekend.com/content/advertise/16285

 

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,792