พิธีลงนามออนไลน์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สถาบัน MARA กับ Thai Subcon

 

พิธีลงนามออนไลน์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กับ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) โดยนายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์  และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon) โดย นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ มีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และใกล้เคียง

 

ดังนั้นทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นตรงกันและเห็นสมควรทำข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ ทบทวนทักษะ (Re-Skill) ยกระดับทักษะ (Up-Skill)

- สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ การควบคุมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และสมองกลชั้นสูง (AI) ตลอดจนส่งบุคลากรเข้ามาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพแก่ผู้เข้าฝึกอบรม

- สนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการควบคุมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์และสมองกลชั้นสูง (AI) ตามที่เห็นสมควร

- สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการควบคุมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์และสมองกลชั้นสูง (AI)

- แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตอบสนองพื้นที่ EEC ตามสมควรและเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควร

 

รับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่ :https://www.facebook.com/thaisubconassociation/videos/871032567141403

 

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1 
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,797