Thai Team ร่วมประชุม กรมการขนส่งทางราง เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง หวังลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

Thai Team ร่วมประชุม กรมการขนส่งทางราง เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง หวังลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.45 น. ได้มีการประชุม Online ฝ่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง Thai Team ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง โดยมี นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ (อธิบดี ) และกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกองยุทธศาตร์และแผนงาน เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom online 

 

 
เพื่อแนะนำสมาคมฯ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบรางและศักยภาพของสมาชิกไทยซับคอนแนะนำสมาชิก Thai Team ได้แก่
(-)สมาคมไทยซับคอน
(-)บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
(-)กลุ่มบริษัท โชคนำชัย CNC Group
(-)ช.ทวี จํากัด (มหาชน)
 
 
ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการที่สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ ที่ผลิตภายในประเทศ ให้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมรางได้ทราบ โดยได้นำเสนอถึงโครงการของ Thai Team ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง หรือ feeder เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะได้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
 
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ขอคำแนะนำจากกรมการขนส่งทางรางในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังนโยบายแนวทางการสนับสนุนของกรมรางฯที่จะช่วยสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าได้ต่อไปในอนาคต
 
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 
Visitors: 203,792