THAI SUBCON เข้าพบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

THAI SUBCON เข้าพบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สวัสดีปีใหม่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมาคมได้เข้าพบสวัสดีปีใหม่ นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงาน และนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงาน ซึ่งท่านฝากให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียภายในโรงงาน

 

 และได้กล่าวถึงการเตรียมการระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับเปลี่ยนการยื่นเอกสารต่าง ๆ ของกรมโรงงานให้ผ่านระบบออนไลน์ สะดวกและรวดเร็วต่อผู้ประกอบการและทำให้หน่วยงานทำงานได้คล่องตัว ลดขั้นตอนมากขึ้น เป็นการกรองข้อมูลผ่านระบบที่มีคุณภาพ ก่อนที่ทางผู้ตรวจจะเข้าไปทำการตรวจประเมินจริงในโรงงาน

 

ขอขอบคุณบริษัทสมาชิกสมาคมไทยซับคอนที่ร่วมจัดกระเช้า
บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด : www.kingsbrite.co.th 
บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด : www.interrubberparts.com 

 

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน 
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/  
Tel : 02-713-6540-1 
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,788