ประกาศ แต่งตั้ง นายกสมาคมฯ , เลขาธิการ และ เหรัญญิกสมาคมฯ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้อง MR 211-213 ไบเทคบางนา

ในวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำวาระปี 2563-2565

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้สมาชิกสมาคมทั้ง 16 ท่าน ดำรงตำแหน่งะกรรมการบริหารสมาคม ฯ

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
รายชื่อคณะกรรมการ

ซึ่งกรรมการทั้ง 16 ท่าน ได้มีการนำเสนอ และโหวตรับรองเพื่อหาผู้แทนดำรงตำแหน่ง
นายกสมาคมฯ เลขาธิการสมาคมฯ และ เหรัญญิกสมาคมฯ

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำวาระปี 2563-2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองตำแหน่งให้
1 นายเกียรติศักดิ์​ จิระขจรวงศ์​ ดำรงตำแหน่ง​ นายกสมาคมฯ​
2 นายสมโภชน์​ โมกมี ดำรงตำแหน่ง​ เลขาธิการสมาคมฯ​
3 นางสาวรุ่งรัตน์​ ศิริรัตนาพานิชย์​ ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิกสมาคมฯ

และกรรมการทั้ง 16 ท่าน จะมีการประชุมอีกครั้งภายใน 20 วันหลังจากที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ เพื่อมอบหมายหน้าที่และภารกิจที่จะพัฒนาสมาคมฯให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง‼️‼️

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการทั้ง 16 ท่าน
และขอขอบพระคุณทุกท่านในความเสียสละ ช่วยบริหารงานสมาคมให้เกิดประโยชน์แก่หมู่มวลสมาชิก THAI SUBCON

Visitors: 88,231