ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 

เรียน สมาชิกสมาคมไทยซับคอน
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2562

ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค

สมาชิกสามารถดูกำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามลิงค์
https://1th.me/PpUlf 

หรือ สแกน Qr Code ได้ที่โบชัวร์ประชาสัมพันธ์นะคะ

การประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ มีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ นายก เลขาธิการ และเหรัญญิกสมาคมฯ ประจำวาระปี 2563 - 2565
สมาคมฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ท่านสมาชิกทราบดังนี้

สมาชิกโปรดมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13:00 น. บริเวณหน้าห้อง MR 211-213
ผู้แทนสมาชิกสามัญ
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกสมาคมและชําระค่าบํารุงสมาชิกประจำปี 2563 เท่านั้น ที่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้
สมาชิกสามัญที่ชําระค่าบํารุงเรียบร้อยก่อนการประชุม มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

Visitors: 71,748