สสว. ร่วมกับ TAI พาสมาชิก Thai Subcon เยี่ยมชม ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศลพบุรี

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(ไทยซับคอน) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ในการจัดกิจกรรม “ประชุมและเยี่ยมชม ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน2 จ.ลพบุรี

 

 

 

 โดยมีคณะจากกรมช่างอากาศ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย(TEASA)และคณะผู้บริหารสมาคมไทยซับคอนพร้อมด้วยสมาชิกในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์,คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม 

โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์  กรรมการผู้จัดการของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ 

 ออกเดินทางไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานกองบิน 2 ลพบุรี โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และชมการแสดงพาร์ทชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องบิน ที่ทางกองทัพมีความต้องการ เพื่อหาและสนับสนุน ช่วยกันผลักดันผู้ผลิต SMEs ไทยที่มีความสามารถให้ไปสู่มาตรฐานสากล

หลังจากที่ได้มีการเยี่ยมชมกิจการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งที่ศูนย์ซ่อมตาคลี จ. นคร สวรรค์ และกองบิน 2 จ.ลพบุรีแล้ว สสว. จะร่วมมือกับ TAI จัดทำ Roadmap เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการที่จะสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ Thai Subcon ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ขอขอบพระคุณกองทัพอากาศ TAI และ สสว. 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย มีเป้าหมายผลักดันตัวเองสู่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน

Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , Add Friend
Visitors: 203,803