Thai Subcon เข้าพบสมาคมสมองกลฝังตัวไทย(TESA)

วันนี้ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) นำโดยนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม Thai Subcon ได้นำคณะกรรมการเข้าพบสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ซึ่งเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมทางด้าน Embedded Systems & Electronics Design เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย

 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคม TESA  มาต้อนรับคณะรวมถึงประชุมปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางที่จะพัฒนาสมาชิกทั้งสองสมาคมร่วมกันต่อไปในอนาคตได้ สมาชิกสมาคม Thai Subcon นั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตทางด้าน Hardware  โดยหากได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของ TESA ที่มีความประสบการณ์และความสามารถสูงในการทำ Solfware ระบบ IOT ก็จะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตให้มีเทคโนโลยีสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสมาชิก Thai Subcon ได้

 

ซึ่งหากเป็นแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรการบินฯ นั้น ทาง TESA และ Thai Subcon ก็จะมีความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตภายใต้การผลักดัน ของ สสว. ที่จะช่วยเชื่อมโยงสองสมาคมไปยัง TAI  ให้ทั้งสองสมาคม ได้มีโอกาสนำเสนอศักยภาพและผลักดันสมาชิกของตนให้สามารถเป็น Supplier ให้กับ TAI ได้ต่อไปในอนาคต

โดยเร็วๆ นี้ ทั้งสองสมาคมจะมีการจัดสัมมนาร่วมกันให้สมาชิกทั้งสองสมาคม เข้าใจบทบาทการทำงาน รู้ถึงศักยภาพของสมาชิกแต่ละฝ่าย
และจะแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ระหว่างสมาชิก เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีไปใช้รวมไปถึงเพื่อรับทราบปัญหาของแต่ละที่ที่ต้องการปรับปรุง เพื่อสมาคมจะได้หาผู้เชี่ยวชาญไปช่วยท่านในการพัฒนาปรับปรุงตามความต้องการได้

Visitors: 164,451