Thai Subcon เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง

คณะอนุกรรมาธิการ การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎรได้เรียนเชิญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน)​ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สผ.) 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

นำโดย นายกสมาคมไทยซับคอน นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ และ ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบรางนายวีระชัย ตรีพรเจริญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อให้สมาคมได้นำเสนอแนวทางการส่งเสริมรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยสมาคมไทยซับคอน ได้นำเสนอ ปัญหาและแนวทางการส่งเสริม ดังนี้
1.การกำหนด TOR ให้ชัดเจน
2.การเข้าถึงมาตรฐานและการทดสอบของอุตสาหกรรมระบบรางไทย การทดสอบเพื่อยืนยันคุณภาพและความลอดภัย รัฐบาลควรลงทุนสร้างศูนย์ทดสอบชิ้นส่วน/อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมระบบรางไทย โดยให้แต่ละกระทรวง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา ร่วมกันผลักดัน
3.สนับสนุนผู้รับเหมารับงานโครงการ ให้สนับสนุนซื้อชิ้นส่วนจาก Supplier ไทย
4.ใช้วิธีประมูลโดยไม่มี Handicap ให้ผู้ผลิตในประเทศโดยที่ไม่เคยผลิตมาก่อน โดยเปิดจัดซื้อจัดจ้างพิเศษจำนวนหนึ่ง โดยว่าจ้างเอกชนไทยเป็นผู้ผลิตโดยไม่ผ่านการประมูล มีการตั้งราคากลางและระยะเวลาส่งมอบที่เหมาะสม

Visitors: 203,800