Thai Subcon ร่วมประชุมเยี่ยมชม บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)​ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน)​

ร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมและเยี่ยมชมกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)​

ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์

 

 โดยท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม และนำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมตาคลีของ TAI ที่ทางกองทัพและสสว. ร่วมถือหุ้นอยู่

กำหนดการในช่วงเช้าที่ผ่านมา
คณะเดินทางถึงถ้าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 
ฟังการบรรยายสรุปสภาพอากาศ และกำหนดการประชุมและเยี่ยมชมการดำเนินงาน
เดินทางไปยังสนามบิน กองบิน 4 โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ
ถึงที่หมาย รับประทานอาหารที่ห้องรับรองท่าอากาศยานทหารกองบิน 4

 

 

 

 

 

สำหรับช่วงบ่าย กับ กิจกรรมการประชุมและเยี่ยมชมกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

 

เริ่มโดยประธานการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ กล่าวต้อนรับ พร้อม บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

 

 

 

 

ออกเดินทางไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี เพื่อ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี เช่น การซ่อมบำรุงอากาศยาน , กลุ่มพัสดุ/อุปกรณ์พื้นที่ใช้สนับสนุน , กลุ่มเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการซ่อม และ ชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

 
 
 
จากนั้น ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางไปยัง อากาศยานทหาร กองบิน 4 เพื่อที่กลับไปยัง ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 
 

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ขอขอบพระคุณกองทัพอากาศ และบริษัทอุตสาหกรรมการบิน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้จุดไฟ เดินตามเป้าหมายผลักดันตัวเองสู่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้

และขอขอบพระคุณสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)​ สำหรับความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน สร้างกิจกรรมและผลักดันผู้ประกอบการ ให้สามารถ Transfrom ตนเองไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ใน S-Curve การบินและป้องกันประเทศได้

สมาคมขอเป็นตัวแทนสมาชิกผู้ประกอบการทุกท่าน ขอบคณทุกภาคส่วนที่มีส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ดี และน่าประทับใจยิ่งในวันนี้ได้

สมาคมไทยซับคอนจะจัดหากิจกรรมแบบนี้มาให้กับสมาชิกเข้าร่วมอีกต่อไป เพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้กับท่านที่กำลังได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นี้
 
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 
ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon
 
Visitors: 203,800