การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลม พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs)

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม นายชาญชัย ตั้งธรรมพูนผล อุปนายกสมาคมและประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ เหรัญญิกสมาคมและผู้ก่อตั้งโครงการ Thai Subcon CSR Fight Covid-19 ได้รับเชิญจากท่านอธิการบดีวิทยาลัยนวมินทราธิราช รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ เรียนเชิญประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลม พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPRs)” เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยทั้ง 3 หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาและผลิตเครื่อง PAPRs ส่งมอบกระจายให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างทั่วถึง โดย ณ ปัจจุบันได้เริ่มทยอยส่งไปที่โรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในจังหวัดที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรุนแรง เช่น โรงพยาบาลในภาคใต้ เป็นต้น

 

ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon

Visitors: 164,445