การใช้เทคโนโลยีการสอนการประชุมออนไลน์ 3 Software

อีกครั้งกับบทบาทสถาบันการศึกษาที่องค์กรธุรกิจอยากเห็น
ในสถานการณ์วิกฤติไวรัส Covid 19

"หยุดเพื่อโต"กับ การอบรมสัมมนา "การใช้เทคโนโลยีการสอนการประชุมออนไลน์ 3 Software"

-ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับพันธมิตรองค์กรความร่วมมือ
-สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
-สมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก
-สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

บริหารโครงการโดย
-หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
-หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-หลักสูตรการบัญชี
-หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
-มหาวิทยาลัยสไตล์ญี่ปุ่น "ให้ทุกโอกาสกับนักศึกษา
-โอกาสฝึกงาน-ศึกษา-ทำงานในประเทศญี่ปุ่น และทำงานกับองค์กรพันธมิตรความร่วมมือสัญชาติไทยและญี่ปุ่นในประเทศไทย

***จบแล้วมีงานทำ***

Visitors: 203,797