ประชุม และเจรจาธุรกิจร่วมกับ โครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา/ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ด้วยการแนะนำของกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันนี้สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จึงได้มีโอกาสร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุม และเจรจาธุรกิจร่วมกับ โครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา/ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความร่วมมือกับทางโครงการ ซึ่งเป็นทั้งนักวิจัย และผู้ใช้ ในการร่วมกันผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์ แล้วช่วยกันผลักดันให้มีการใช้ในโรงพยาบาล เป็นใบเบิกทางให้เอกชนเข้าสู่อุตสาหกรรมทางการแพทย์ได้ และลดการนำเข้าต่อไปในอนาคต

วันที่: วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563
เวลา: 9.30 น. – 13.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
1. ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
2. รศ.ดร.กุลขาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโลโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
3. อ.ดร. ยุวดี บุญญสิทธิ์
4. คุณแสงดาว สมศรี
5.คุณ เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมไทยซับคอน
6.คุณ ชาญชัย ตั้งธรรมพูนผล ประธานคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร

 

ซึ่งในการประชุมมีมาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ประชุมด้วยดังนี้
1. ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนขึ้นอาคารประชุม
2. ล้างมือด้วยแอลกฮอล์ สำหรับฆ่าเชื้อ
3. สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะประชุม
4. เว้นระยะห่างในการนั่งประชุม ท่านละประมาณ 2 เมตร
5. ห้ามไม่ให้ผู้ที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในระยะเวลา 14 วัน และผู้ที่มีอาการไอ จาม หรือมีไข้ เข้าร่วมประชุม

Visitors: 164,457