สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)​ เรียนเชิญผู้บริหารคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เข้าประชุม

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.)​ ได้เรียนเชิญผู้บริหารคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เข้าประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมองของภาคเอกชนเกี่ยวกับการผลักดันผู้ประกอยการไทยเข้้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็น S-Curve ที่ 11 ที่รัฐต้องการสนับสนุนให้เกิดผู้ผลิตคนไทย สามารถพัฒนาเทคโนโลยีต่างประเทศ ลดการนำเข้ายุทธโธปกรณ์ต่อไปได้ในอนาคต

ซึ่งวันนี้ นางสาว วิมลกานต์ โกสุมาศ รักษาการ ผอ.สสว. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพูดคุย มุมมอง และแนวทางต่างๆ กับท่านนายกสมาคมไทยซับคอน นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ และท่านประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นายธงชัย อุพันวัน

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้น จะจัดการประชุมใหญ่ขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 นี้ ที่ สสว. โดยจะมีผู้บริหารจาก 4 เหล่าทัพ กรมบัญชีกลาง และผู้บริหารสำนักงานตำรวจ เข้าร่วมประชุมด้วย

สมาคมจึงอยากจะขอรายละเอียดจากสมาชิกคลัสเตอร์ ท่านใดบริษัทใดมีการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศบ้างแล้ว

 

ให้ส่งข้อมูลบริษัทและสินค้าโดยสรุปของท่าน เป็น Power point จำนวนไม่เกิน 2 หน้า
ส่งกลับมาที่
(red check mark)อีเมล์ info.thaisubcon@gmail.com
(fire)ภายในวันพฤหัสที่ 5 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.(fire) เท่านั้น (!)

สมาคมไทยซับคอน จะนำข้อมูลดังกล่าว
นำเสนอให้ผู้บริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารจาก 4 เหล่าทัพได้รับทราบถึงศักยภาพของสมาชิกไทยซับคอน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภาคผลิตตัวจริงที่ควรส่งเสริมสนับสนุนค่ะ

Visitors: 203,797