ประชุมสมาพันธ์อุตสาหกรรมสนับสนุน

ท่านนายกมาเป็นตัวแทนสมาคมฯ ประชุมสมาพันธ์อุตสาหกรรมสนับสนุนค่ะ

ซึ่งวันนี้เป็นวาระพิเศษ ท่านรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านภานุวัตน์ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อขอรับฟังความต้องการในด้านต่างๆ จากแต่ละสมาคมที่เป็นสมาชิกในสมาพันธ์ฯ 

 

Visitors: 164,451