สวัสดีปีใหม่ 2563 เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร

เช้าวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
คณะผู้บริหารสมาคมไทยซับคอน ได้เข้า
พบพลโท เอกชัย หาญพูนวิทยา
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563

 

รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ และช่องทางจากท่าน
ในการช่วยผลักดันสมาชิกไทยซับคอนเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

างกรมการอุตสาหกรรมทหารนั้น มีนโยบายและความตั้งใจที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการอย่างจริงจัง
เพื่อที่ในอนาคต ประเทศไทยเราจะสามารถผลิต และพัฒนายุทธโธปกรณ์ใช้เอง
พึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องนำเข้า
สร้างประเทศชาติให้มั่นคง อย่างยั่งยืนได้

ทั้งนี้ สำนักปลัดกลาโหม กำลังจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว
ยังมีการจัดทำเป็นห้องนิทรรศการ ให้เห็นถึงพัฒนาการตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะมามีบทบาทในอนาคตด้วย
และจะทำพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทย นำยุทธโธปกรณ์ที่ตนเองผลิตไปตั้งโชว์ด้วย
หากมีแขกของกองทัพมาดูงาน จะได้เห็นศักยภาพในการผลิตของคนไทย
รวมไปถึงช่วยในเรื่องการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยด้วย

Visitors: 109,323