คลัสเตอร์กลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

           เมื่อวันศุกร์ที่ มีนาคม 2562 และวันเสาร์ที่ มีนาคม 2562 คลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต พื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง และกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบอัตโนมัติ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ได้จัดทำแผนยุทธศาตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติงาน 1 ปี ภายใต้โครงการการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมไพร์มไทม์ (บางแสน) อ.เมือง จ.ชลบุรี

         โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และท่านดร.สยาม เจริญเสียง จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกลุ่ม เพื่อต่อยอดออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ 1 ปี โดยวิเคราะห์จากประเด็นปัจจัย เช่น ด้านบุคลากร (Man) ด้านทรัพยากร วัสดุและเครื่องมือ (Material) ด้านการเงินและงบประมาณ (Money) ด้านการบริหารจัดการ (Management/Method) ด้านสถานที่/ตำแหน่งที่ตั้ง (Site/Location) และด้านกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์/นโยบายภาครัฐ (Strategy) เป็นต้น  สำหรับประเด็นปัจจัยภายนอกวิเคราะห์จากประเด็นปัจจัย เช่นสังคมโลก (International) สังคมไทย (Society) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economy) และนโยบายรัฐบาล/กระทรวง (Policy)  เป็นต้น

           นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีท่านผอ.ยุพรัตน์ ศตวิริยะ ,สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม (สพจ.กสอ.)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและร่วมฟังการนำเสนองานของทั้งสองกลุ่มอีกด้วย

Visitors: 164,452