คลัสเตอร์ผู้รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง (TSC RAILWAY SYSTEM Cluster)

´ คลัสเตอร์ผู้รับช่วงการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมระบบราง TSC RAILWAY SYSTEM จัดกิจกรรม “สัมมนาเดินหน้าอุตสาหกรรมระบบรางไทย โดยกระทรวงคมนาคมและ BOI ในงานนิทรรศการแสดงสินค้า SUBCON THAILAND 2019 โซนกิจกรรมสมาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 -12.00 น. โดยวิทยากร คุณศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐวิศวกรโยธาชำนาญการ กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางราง และคุณศุทธิภณ เหลืองทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ได้บรรยายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทยและนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในระยะ 20 ปี ดังนี้

´ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนส่ง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางและการขนส่ง ทางน้ำเพื่อให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพในเขตเมือง

´ การพัฒนาระบบขนส่งโดยคำนึงถึงการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัย

´ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบตั๋วร่วม GPS Applications ITS ในการให้บริการขนส่งสาธารณะ

´ การสร้างมาตรฐานและบริการด้านการขนส่ง (Standard/Services) เช่น ปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทาง Universal Design เพื่อคนทุกกลุ่ม

´ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง (Land Use Planning & Transport Development) เช่น การพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD)

´ การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว และเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน

´ การบริหารจัดการด้านการขนส่งและจราจร เช่น การบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่ง

นับเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกไทยซับคอนได้รับทราบแนวทางและการสนับสนุนจากภาครัฐบาลเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระบบรางต่อไป

Visitors: 164,452