คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defense Cluster)

  ´ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defense Cluster) จัดกิจกรรม “สัมมนาติดอาวุธให้ Thai Subcon สู่ความเป็นหนึ่งด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ในงานนิทรรศการแสดงสินค้า SUBCON THAILAND 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ เวทีกิจกรรมของสมาคม Hall99 โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ และน.ต.ดร.บดินทร์ สันทัด นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมบรรยายถึงโอกาสและการมีส่วนร่วมของสมาชิกสมาคม ThaiSubcon กับระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

1. ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) ปฏิรูป 

1.1 ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1.2 ศึกษาแนวทางและจัดตั้งหน่วยธุรกิจ หรือ Business Unit สำหรับโครงการนำร่องที่มีศักยภาพในการดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC)

1.3 ต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนา หรือผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ที่มีศักยภาพหรือขีดความสามารถ ให้สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ ตามลำดับความเร่งด่วนที่กำหนด 

                                                            2. ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ส่งเสริมความเข้มแข็ง     

2.1 จัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

2.2 จัดตั้งหน่วยธุรกิจ หรือ Business Unit โดยการร่วมทุนกับเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งในและนอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC) สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการร่วมทุนกับเอกชนที่ขึ้นบัญชีผู้ประกอบการ และเป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานภายในประเทศ

2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อขยายฐานการผลิตออกไปสู่ภูมิภาคหรือต่างประเทศสำหรับกิจการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินการ

                                                            3. ระยะที่ 3 (พ.ศ.2571-2575) ส่งผ่านสู่เอกชน

3.1 สถาบันลดสัดส่วนการลงทุนหรือถอนการลงทุนในหน่วยธุรกิจ หรือ Business Unit ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด ทั้งนี้ต้องพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความต่อเนื่องของการดำเนินกิจการด้วย

3.2 ร่วมทุนกับภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อขยายฐานการผลิตหรือส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศออกไปสู่ภูมิภาคหรือต่างประเทศ ทั้งนี้
อาจจัดตั้งหน่วยธุรกิจ หรือ
Business Unit หรือแต่งตั้งผู้แทนสำหรับกิจการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินการ โดยยังคงมุ่งเน้นการดำเนินการร่วมกับเอกชนที่ขึ้นบัญชีผู้ประกอบการ

                                                          4. ระยะที่ 4 (พ.ศ.2576-2580) เกิดความยั่งยืน  

4.1 ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการสนับสนุนให้กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพสามารถพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ได้ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม 

Visitors: 164,452