9.18 ACADEMIC MOU For Bachelor of Engineering, Automated Manufacturing Engineering

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

(Bachelor of Engineering, Automated Manufacturing Engineering)

 

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมการผลิตอัตโนมัติ (Bachelor of Engineering, Automated Manufacturing Engineering) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย นายก.คุณชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล

คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการดังแสดงในเอกสารประกอบการประชุม วางแผนผลักดันโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมการผลิตอัตโนมัติ (Bachelor of Engineering, Automated Manufacturing Engineering) รุ่นแรกได้ในปี 2562 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี เป็นการศึกษาแบบบูรณาการ โดยนักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัย 3 ปี และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง 1 ปี

Visitors: 205,220