The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award *ด่วน ใกล้ปิดรับสมัคร*


ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
สมัครเข้ารับการคัดเลือก

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

(The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award)

ประจำปี พ.ศ. 2561

สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม 

(Innovative Technology Management)

โดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นิยาม

          วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต/บริหารจัดการองค์กร อาทิ เครื่องจักรอัตโนมัติ แขนกล เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมการจัดการที่ทันสมัย ทำให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่าง อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่จากภายในองค์กร โดยสามารถนำไปประยุกต์สร้างผลเป็นที่ประจักษ์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียด

ตามไฟล์แนบ

ปิดรับสมัคร

14 กันยายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายศิริศักดิ์  ฤทธิ์งาม

02-367-8417

นายอนุพงษ์  มานะชัยชนะ

anupong.mana@gmail.com

02-367-8151

นางสาวเบญจมาศ วรลักษณกุล

benjamas@dip.go.th

02-367-8418, 095-936-1563

นางสาวนราทิพย์  ปงใจ

naratpj@gmail.com

02-367-8414, 098-874-2537

กรุณากรอกข้อความ...