The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award


ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
สมัครเข้ารับการคัดเลือก

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

(The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award)

ประจำปี พ.ศ. 2561

สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม 

(Innovative Technology Management)

โดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นิยาม

          วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต/บริหารจัดการองค์กร อาทิ เครื่องจักรอัตโนมัติ แขนกล เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมการจัดการที่ทันสมัย ทำให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่าง อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่จากภายในองค์กร โดยสามารถนำไปประยุกต์สร้างผลเป็นที่ประจักษ์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียด

ตามไฟล์แนบ

ปิดรับสมัคร

14 กันยายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายศิริศักดิ์  ฤทธิ์งาม

02-367-8417

นายอนุพงษ์  มานะชัยชนะ

anupong.mana@gmail.com

02-367-8151

นางสาวเบญจมาศ วรลักษณกุล

benjamas@dip.go.th

02-367-8418, 095-936-1563

นางสาวนราทิพย์  ปงใจ

naratpj@gmail.com

02-367-8414, 098-874-2537

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 55,871