TSC August Conference

ชื่อโครงการ ประชุมประจำเดือนสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
ครั้งที่ 04/61 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประเภท ประขุม
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
สถานที่ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้เข้าร่วม คณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
รายละเอียด

ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 

เวลา 10.00 - 12.00 น. เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

เวลา 13.30 – 16.30 น. ประชุมประจำเดือน ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จึงถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านคณะกรรมการ และท่านสมาชิกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสมาคมฯ เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสาร และแจ้งความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมาชิกให้ท่านคณะกรรมการและท่านสมาชิกได้รับทราบข้อมูล

ทั้งนี้วาระการประชุม และบันทึกการประชุมครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สมาคมจะจัดส่งให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าในลำดับถัดไป

ผู้จัด

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

ผู้สนับสนุน  
เพิ่มเติม  
Visitors: 20,418