HR Law อบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงาน

"การปฏิบัติงานกฎหมายแรงงานและกรณีศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม"

โดย​ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ ม.ราชภัฏราชนครินทร์

ร่วมกับ​สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561

ณ​ บริษัท​โบลทแอนด์นัท​อินดัสตรี้​ จ. สมุทรปราการ

 

 

โดยในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

ทางคณะผู้จัดอบรมได้รับเกียรติจาก​ คุณ​ พัฒนศักดิ์​ แสนสมรส​, กรรมการผู้จัดการบริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด, อุปนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิต​ ให้เกียรติเปิดพิธี

หัวข้อเนื้อหาในการอบรมกฎหมายแรงงานวันแรกประกอบด้วย

-          วัตถุประสงค์ของกฎหมายแรงงาน

-          กฎหมายแรงงานที่สำคัญ

-          โทษทางอาญา

-          ความชื่อและความจริงของกฎหมายแรงงาน

-          หลักประกันการทำงาน, ค่าจ้าง และค่าชดเชย

-          เวลาทำงาน และ วันหยุด วันลา ตามสิทธิทางกฎหมาย

 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมวันแรกได้แก่

1. ศาสตราจารย์​ ดร.​เกษมสันต์​ วิลาวรรณ,​ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

 • คุณวุฒิ
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
  • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลแรงงานกลาง
  • กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อุปนายก สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย)
  • ข้าราชการ กรมแรงงาน

2. อาจารย์อภิชัย​ วิลาวรรณ, อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มรร.

 • คุณวุฒิ
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยม
  • ปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. อาจารย์อธิวัฒน์​ อภิรัตน์ธนารัฐ, อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มรร.

 • คุณวุฒิ
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อเนื้อหาในการอบรมกฎหมายแรงงานวันที่สองประกอบด้วย

-          การบริหารค่าตอบแทนการทำงาน (ค่าจ้าง, ค่าล่วงเวลา, ค่าทำงานวันหยุด, ค่าล่วงเวลาวันหยุด)

-          บทลงโทษพนักงาน

-          การเลิกจ้าง-ลาออก

-          กรณีเกษียณอายุ

-          การจ่ายค่าชดเชย-การยกเว้นค่าชดเชย

-          Workshop กรณีศึกษากฎหมายแรงงานที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมวันที่สองได้แก่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานศาลยุติธรรม และที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • คุณวุฒิ
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตร “Action Learning For Human Resource Management” ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • นักวิชาการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
  • นิติกร ประจำฝ่ายกฎหมาย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำศาลแรงงานกลาง
  • กรรมการสรรหา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

Visitors: 203,801