ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
"พัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง"