1. ร่วมจัดงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย/ตลาดให้แก่สมาชิก

2. สนับสนุนให้สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกการค้าเสรี โดยให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก

3. ให้มีการเชื่อมโยงหน่วยงาน  สถาบัน  องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก

4. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแก่สมาชิก โดยการให้ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงงานระหว่างหมู่สมาชิก

5. สนับสนุนให้มีการซื้อ-ขายในหมู่สมาชิก เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้า แบบครบวงจร ( Whole Set ) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

6. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความมีน้ำใจต่อกันในหมู่สมาชิก ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์คืนสู่สังคมตามโอกาสอันสมควร


 * ได้รับการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล และผลิตภัณฑ์ต่างๆของสมาชิกให้กับหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นๆ

* สมาชิกสามารถนำเสนอประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

* โดยสมาคมฯรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นข้อเสนอแนะไปยังภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขและปรับปรุง

* ได้รับสิทธิต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน, สัมมนา และอื่นๆ

* สมาคมฯส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ของตนเอง

* ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ผ่านทาง E-mail : thaisubcon@thaisubcon.com และเว็ปไซด์ www.thaisubcon.com และ ฯลฯ

* ลงข้อมูลบริษัททั้งในเว็บไชต์สมาคมฯและหนังสือทำเนียบสมาคมฯ(Directory) และนำไปประชาสัมพันธ์ตามงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

* นำโบชัวร์ของสมาชิกไปประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

* ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

* ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และผู้ต้องการซื้อชิ้นส่วนผ่านทางอีเมล์

 

* มีสิทธิได้รับงบประมาณในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรจากภาครัฐผ่านทางสมาคมฯ