สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 13 ปี โดยเริ่มต้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต ในหมวดต่างๆ 5 หมวด คือ 1.โลหะ 2.พลาสติกยาง 3.ชิ้นส่วนไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ 4.บรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์และงานบริการ 5.งานวิศวกรรมและเครื่องจักรกล ปัจจุบัน สมาคม มีการวางแผนงานที่จะหาตลาดใหม่ๆ ให้กับสมาชิก แทนที่จะรับช่วงการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เพียงอย่างเดียว โดยสมาคมต้องการขยาย อุตสาหกรรมการรับช่วงการผลิต ไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตเคมี อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหรรมสิ่งทอ หรือในทุกอุตสาหกรรมที่สมาชิกสมาคมจะสามารถเข้าไปมีส่วนให้การสนับสนุนได้ และ ด้วยความหลากหลายของสมาชิก และพันธมิตรของกลุ่มสมาคม จึงทำให้มีเราความพร้อม ที่จะเข้าไปสนับสนุนในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักร ที่ทัดเทียมต่างประเทศ และยังมีการใช้กำลังการผลิตไม่เต็ม 100% และการรวมกลุ่มกันผลิตของสมาชิก โดยมีสมาคมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน  

SMEs กับสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

         สืบเนื่องจากสภาพการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การแข่งขันกันทางธุรกิจเข้มข้นขึ้นทั้งในระดับประเทศจนถึงระดับภูมิภาค  เทคโนโลยีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันกันได้ในตลาดโลก  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  และปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ทัน  มิเช่นนั้นก็ยากที่จะอยู่รอดหรือประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะรวมเป็นหนึ่งภายใต้ชื่อ ประชาคมอาเซียน หรือ Asian Economic Comunity  ในอีก 2 ปีข้างหน้า   สมาคมฯตระหนักถึงผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นเหล่านี้ว่าจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง  จึงได้ศึกษาหาแนวทางที่จะเสริมสร้างศักยภาพแก่สมาชิกเพื่อให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่จะพลิกให้เป็นโอกาส

 ดังนั้น SMEs ทั้งหลายจะต้องมีการรวมตัวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการต่อรอง ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของ SMEs และในการรวมกลุ่มกันก็จะมีกิจกรรมรวมกลุ่มกันซื้อ และขายซึ่งกันและกันของสมาชิก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างมาก
นอกจากประโยชน์ในด้านธุรกิจแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งได้จากการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกต่างๆ ของสมาคม คือมิตรภาพ และสังคมที่กว้างขึ้น รู้จักคนมากขึ้น ทำให้เราสามารถช่วยเหลือกัน ระหว่างสมาชิกได้เป็นอย่างดี เช่น การเจรจาการค้า การประสานงานด้านต่างๆ สมาคมจึงเป็นเสมือนศูนย์กลาง ของเหล่า SMEs ที่ต้องการจะพัฒนา และเปิดตัวเองไปสู่เวทีโลกอย่างจริงจัง

                                                                        นายสมเกียรติ  ชูพรรคเจริญ

   นายกสมาคมฯ