30 กันยายน 2559 11:14:00

 

 

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcontracting Promotion Association)
 
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมเดินทางไปสังเกตการณ์  (Observe) งาน 
 
SUBCON MYANMAR 2016
ซึ่งจัดคู่กับงาน INTERMACH MYANMAR 2016
 

ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 22  ตุลาคม 2559 ณ Tatmadaw Exhibition Hall, Yangon, Myanmar

 
 
รายงานละเอียดงานแสดงสินค้าเพิ่มเติม ดูได้ที่เวปไซต์
 
 
 
อัตราค่าบริการสำหรับการเดินทางสำหรับ 25 ท่าน

 

จำนวน/ที่พัก

ระดับ 4 ดาว

ค่าทัวร์ห้องพักคู่ (พัก2 ท่าน)

 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

20,100/ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ                 

5,500-

ราคาตั๋วกรุ๊ปการบินไทย 

สะสมไมล์ได้ 50%

 9,800 บาท/ท่าน

 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ราคาตั๋วเดี่ยวการบินไทย

 สะสมไมล์ได้ 25%

10,100 บาท/ท่าน

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
  คุณฐานิกา (ไข่มุ)Tel 02-7136540
หรือจัดส่งใบสมัครกลับมาที่ Fax. 02-7136542 E-mail: thanika.thaisubcon@gmail.com
 
 

ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 22  ตุลาคม 2559 ณ Tatmadaw Exhibition Hall, Yangon, Myanmar